logo mahkamah agung website ramah difable


Data Pegawai

No Nama Pegawai NIP pegawai Jabatan Detail
1 NURHUDA, SH.,MH 19810412 200312 2 010
2 TETI SULASTRI, SH 19780225 200112 2 003
3 SRI SUBEKTI TRIANA 196309121983012001
4 Iyan Sujana Pramubakti
5 IRWAN KURNIAWAN, SE
6 R. AYU RIZKIYATI, SH 19760608200212 2 002
7 DEPA INDAH, SH., MH 19840129200604 2 002
8 SUDIRA, S.H., M.H. 196408141992121001 Ketua
9 FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H. 197012241996032002 Ketua
10 ARRI DJAMI, S.H., M.H. 198009222006041003 Hakim